top of page

 

OSTROWSKI DESIGN

                   & 

Dominika Gliniecka

Pracownia Jubilerska

ul. Do Studzienki 3/1

80-227 Gdańsk

GODZINY OTWARCIA PRACOWNI :

pn:        9.00 - 16.00

wt:        9.00 - 18.00

śr:         9.00 - 16.00

czw:     9.00 - 16.00

pt:         9.00 - 16.00

sobota nieczynne

tel : 692 460 025

officeostrowski@gmail.com

KONTO BANKOWE:

Przelewy w Polsce (zł) 

Pracownia Jubilerska

Dominika Gliniecka

mBank:

67 1140 2004 0000 3102 8404 9058

Koszty dostawy na terenie Polski:

Przesyłka kurierska - 14 zł

Przesyłka kurierska  za pobraniem - 16 zł

Koszty dostawy na terenie europy:

Poczta polska-list polecony priorytetowy - 18 zł (7-14 dni roboczych a nawet dłużej)

Przesyłka kurierska  - 90 zł (4-5 dni roboczych)

Regulamin Zwrotu Kosztów/Anulowania Zamówienia:

Proszę o wydrukowanie i wypełnienie formularza zwrotu, dołączenie paragonu na podstawie którego zostanie anulowana sprzedaż.

Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów używania.

Pobierz plik : FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Regulamin:
1. Postanowienia ogólne.

     Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.ostrowskidesign.pl, które w indywidualnych                przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

     W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z              następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera – Mozilla, Firefox, itd.

     Sprzedawcą jest firma Dominika Gliniecka z siedzibą w Gdańsku, ul. Do Studzienki 3/1, kod pocztowy 80-227, NIP 579 189 07 01; REGON          526235888;

     Podane w ofercie ceny są cenami brutto w walucie polskiej.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

      Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
      Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność produktu i wydać mu produkt, a           kupujący zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

      Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w filii w Gdańsku, ul. Do Studzienki 3, w godzinach wskazanych na                   stronie internetowej.

      Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub Poczty Polskiej po       złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:  
      danych do wysyłki, 
      wyboru płatności (pobranie lub przelew),
      wyboru kuriera lub Urzędu Pocztowego
      koszt dostawy:
      przesyłka kurierska - 14 zł
      przesyłka kurierska za pobraniem - 16zł

      telefonu kontaktowego, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
      ewentualnego żądania wystawienia faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

      Każdy klient wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane: Dominika                     Gliniecka, mBank:67 1140 2004 0000 3102 8404 9058, opcjonalnie za pośrednictwem ekspresowych płatności PayPal, wpisując w tytule         płatności numer zamówienia;

      Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub przy wybraniu                       płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, dostawa będzie                       niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

      Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a                     ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia. Prosimy o               niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3. Odstąpienie od umowy.

     3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
          Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu)dni od dnia zakupu.

            Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na dane: Pracownia jubilersko – złotnicza,               Dominika Gliniecka, ul. Do Studzienki 3/1, 80-227 Gdańsk; office@ostrowski-design.pl tel. 692 460 025. Swoją decyzję o odstąpieniu                 od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia można przekazać pocztą tradycyjną na adres pracowni lub pocztą                         elektroniczną).
            Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. 

            Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą               elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ostrowski-design.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy                     Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą                               elektroniczną).

            Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego                   Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

     3.2 Skutki odstąpienia od umowy

    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty                                  dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż          najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym      zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy                  użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się        Państwo na inne rozwiązanie. 
     Zakupiony produkt proszę odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Pracownia jubilersko – złotnicza, Dominika Gliniecka, ul. Do                      Studzienki 3/1, 80-227 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o                  odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.”

      3.3 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
              a) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
                       umowy; Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
              b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach                        konsumenta);
               c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający                     poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

4. Reklamacja

     4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: Pracownia jubilersko – złotnicza, Dominika Gliniecka, ul. Do Studzienki 3/1, 80-227 Gdańsk lub              pocztą elektroniczną na adres: officeostrowski@gmail.

     4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi,              czy korzystają Państwo z gwarancji. Ponadto prosimy o opisanie:  
             * zgłoszenie wady (usterki);
             * roszczenie;

             * dane do kontaktu, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową, prosimy o                             wskazanie adresu);

     4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

     4.4 Gwarancją są objęte są wszystkie produkty, które nie zostały uszkodzone w skutek mechaniczny lub posiadają wadę ukrytą.

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

      5.1 Firma „Pracownia jubilersko - złotnicza Dominika Gliniecka” jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów                                                                                zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

      5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient                   ma                           prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe.

      Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze                           negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);  

      Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF oraz udostępnia do kopiowania w celu                       zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania             cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich; 

      W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawiezgodnie z art. 23       ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

      Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
      1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę                       osobę o:
          a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego                                    zamieszkania  oraz imieniu i nazwisku,
          b) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub                                      kategoriach odbiorców danych,
          c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
          d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
     2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
          a) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
          b) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

     W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych             materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu                         prawnego; W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas                             korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w                                 szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron                           internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego       indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na               urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz           koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących       obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu       wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie           umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować               obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików               cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a               także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki                               internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki").

 

     Polityka Prywatności

     Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie              ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz                        uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

       Szanujemy prawo i Państwa prywatność, dlatego chcemy przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób                      przetwarzamy Państwa dane osobowe.

       Udostępnione przez Państwa dane, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, przetwarzamy również w celach marketingowych. Cele te                        obejmują w szczególności przedstawianie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Państwa zainteresować.

       Zaznaczamy, że nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na            dostępność i możliwość skorzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług.

       Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane żadnym podmiotom, ale chcemy poinformować, że mogą być udostępniane                  organom zaufania publicznego tj. sądy czy policja - czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

       Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane                                  przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług, np. w ramach realizacji wysyłek. Nie                        będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Państwa danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
       chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia naszych usług.

 

    Cele przetwarzania danych

      W każdym przypadku przetwarzanie danych musi być oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich           może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której są Państwo stroną. Taką umową może być                   umowa zawarta zgodnie z regulaminem naszego sklepu. 

        W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes             administratora danych.

        Dodatkowo jako Administrator możemy pobierać i przetwarzać następujące dane w następujących celach:

      Cel przetwarzania danych

        Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

      Zakres przetwarzanych danych:

      1. Wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów 

           Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

           Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

           (imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość; kraj; 

           nazwa firmy; NIP)

       2. Marketing bezpośredni

            Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

            Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej                           jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora
           działalności gospodarczej. Administrator może przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu zgody,                przy braku sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

           (adres e-mail; numer telefonu)

       3. Marketing

            Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) 

            Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
            w tym celu.

            (imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

      4. Wyrażenie przez Klienta opinii

            Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. 

            Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
            w tym celu.

            (imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu;

     5.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

           Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
           lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

           Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg                                    podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub              rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

           (imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;

           NIP; nazwa firmy)

     6.  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec                                            Administratora

           Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

          Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak
          niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora
          działalności gospodarczej.

           (imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
          NIP; nazwa firmy)

 

    ZAWSZE MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAW DOT. DANYCH OSOBOWYCH:

 

     W celu skorzystania z Państwa praw prosimy o kontakt na adres e-mail ze swoim żądaniem: officeostrowski@gmail.com
      Jako użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane macie Państwo prawo do:

      a)  dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych - na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia RODO;

      b) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie – za pomocą wniesionego do nasz żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)                lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO;

      c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – każdy kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                  Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;

      d) sprzeciwu wobec przetwarzania – za pomocą wniesionego do nas żądania;

      e) sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – za pomocą wniesionego do nas żądania.

 

     Gwarantujemy, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem.

 

     PRACOWNIA JUBILERSKO – ZŁOTNICZA DOMINIKA GLINIECKA

 

     Gdańsk 29.09.2023
         

bottom of page